Havnevedtekter

 

Havnevedtekter for Skjelsvik Båtforening.

Ajourført pr årsmøte 2015 

Erstatter tidligere havnevedtekter.

 

§1.       LENGDE-OG BREDDEBEGRENSNINGER

 

Hver båtplass har sin fastlagte begrensning både på lengde og bredde. Disse vedtas av styret og havnekomiteèn må håndheve disse reglene.

 

Båtplass

Max båtlengde

Max båtbredde

2,5 meter

  7,0 meter

2,25 meter

3,0 meter

  8,5 meter

2,70 meter

3,5 meter

10,0 meter

3,15 meter

4,0 meter

11,0 meter

3,60 meter

4,5 meter

11,0 meter

4,05 meter

4,5 meter utsiden av bølgebryter

Styret vurderer hvilke type båter som kan godkjennes å ligge her

4,05 meter

5,0 meter utsiden av bølgebryter

Styret vurderer hvilke type båter som kan godkjennes å ligge her

4,50 meter

Jolleplass

 3,3 meter

1,5 meter

Landstedbåtplass

 4,5 meter

2,0 meter

Max båtlengde/båtbredde er båtens største lengde/bredde og inkluderer f.eks. baugspyd, badeplattform, daviter inkl. jolle m/påhenger.

Styret kan på enkelte plasser i havna etter søknad innvilge disp på max lengde.

 

§2. STØYDEMPENDE TILTAK

Båteier er ansvarlig for at utstyr på båt og plassering av båt både på sjø og land ikke gir sjenerende støy. Alle fortøyninger på båter skal være elastiske (IKKE STÅLFJÆRER). Alle fortøyninger, fendere etc skal fjernes etter opptak om høsten.

Fall og løse tau på seilbåter skal sikres slik at slag mot mast og støy unngås. Gjentatt og alvorlig mislighold kan resultere i utestengelse fra havna, se Vedtekter § 4.

 Se eksempel på korrekt fortøyning.

 

   §3.    OPPLAG

Ved vinteropplag i havna vil følgende prioritering følges:

1.      Båtplasseiere

2.      Leiere av båtplass

3.      Andre medlemmer

Ansiennitetsprinsippet gjelder ved prioritering innen en gruppe.

 

Brannforskrifter:

  1.       Batteriene fjernes eller frakobles.

1.              Alle former for skjøteledninger og elektrisk utstyr (arbeidslamper, varmeovner ol.) må være av godkjent type og i forskriftsmessig stand. Elektrisk utstyr utenom godkjente ovner for båt, kan kun anvendes når bruker er tilstede.

2.               Løse tanker og kanner med drivstoff, propan etc. fjernes.

  4.       Master til seilbåter bør plasseres over dekk, eller i eget opplag slik at passasjen mellom båtene ikke hindres. Forøvrig gjelder brannlovgivningens     krav om generell aktsomhet slik at brann ikke oppstår.

           

§4.       OPPTAK/UTSETTING

Styret bestemmer dato for opptak og utsetting av båtene. Medlemmene må selv sørge for å skrive seg på liste i oppslagstavle senest to uker før første opptak Hvis en båteier ikke er tilstede ved utsetting og hans båt må flyttes på, vil utgiftene tilsvarende dobbelt utsettpris bli belastet båteieren.

Ut- og oppsetting skal skje ved felles ut- og opptak, og i regi av havnekomitéen. Opp- og utsetting forøvrig skal skje på betryggende måte, løft under forutsetning av nødvendig forsikringer som dekker enhver tenkelig skade på/i havnen.

Båteier er ansvarlig for krybber og annet opplagsutstyr. Hvis havnekomitéen vurderer opplags­utstyret ikke tilfredsstillende kan dette nektes brukt.

Havnekomitéen skal være underrettet ved opplag.

Båter som blir liggende i opplag på land mellom 1. juni og 1. september betaler opplagsavgift. Beløp i gebyrliste.

Etter frakolpling av flytebrygge jfr §6, skal det ikke ligge båter på flytebryggene.

 

§5.       RYDDING AV OPPLAGSPLASS

Etter uttak rydder medlemmet på sin egen opplagsplass. Bukker og krybber skal fjernes senest 14 dager etter eget utsett, ellers blir disse fjernet for båteiers regning.

 

§6.       VEDLIKEHOLD AV BÅTPLASSENE

Hvert medlem må selv regelmessig dra til skruer og bolter på sin båtplass. Feil som man ikke

selv kan rette opp bes meddelt havnekomitéen. Skader på båtplass som skyldes dårlig fortøyning eller uaktsomhet vil bli belastet plasseier.
4 uker etter siste båtopptak blir bryggene tatt opp/løsnet fra land.

 

§7.       REGISTRERING AV BÅTER

Alle båter i havna skal være registrert i norsk offentlig register – fortrinnsvis småbåtregisteret.

Alle båter skal ha påsatt foreningens oblat som viser tildelt båtplass.

Registreringsnummer, båttype m.m skal meldes skriftlig til havnekomiteen (kopi av båtkort/registreringspapirer) før oblat utleveres.

Oblaten skal festes godt synlig på båten. Styret kan i spesielle unntakstilfeller fravike registreringskravet.

 

§8.       FLYTTING AV BÅTER

Ved evt justering av plassbredder el for å øke utnyttelsen av havnen, forbeholder styret seg retten til å foreta flytting av båter i havnen i den utstrekning dette måtte være hensiktsmessig/nødvendig.

Båtplasseier taper ikke ansiennitet i de tilfeller styret krever flytting.

 

§9.       PARKERING

Benytt parkeringsplassene, og følg anvisningene. Det må ikke parkeres foran slipp for båtutsett eller ved hovedpir. Borttauing kan bli aktuelt og da for eiers regning.

 

§10.     VANN OG STRØM

Foreningen disponerer strømuttak og vannposter. Strømuttak kan etter avtale medhavnekomitéen også tilkobles utenom sesongen, hvis det er behov for det. Avgift vil bli krevet. Strømuttakene skal være låst. Medlemmene er ansvarlig for nøkkel.

Tilkopling til strøm uten avtale med havnekomiteen kan kun gjøres for lading av batterier og da i kort periode max 3 dager.All tilkopling skal være merket med navn, båtplass og tidsrom for lading. Er ikke tilkoplingen fjernet etter dette tidsrom, regnes dette som ulovlig tilkopling og full avgift for vinterstrøm vil bli krevd. Registreres uttak over 300 watt, kreves dobbel avgift 

Søknad om strøm til båt i vinteropplag

 

§11.     MEDDELELSER TIL MEDLEMMENE

Meddelelser til medlemmene vil bli gitt på oppslagstavlen i havna. 

 

§12.     FREMLEIE

Fremleie skal godkjennes skriftlig av styret. Fremleie begrenses til max 4 år. Leieinntekten går til foreningen. 5. året må båtplasseier nytte plassen til egen eid båt – i motsatt fall selges båtplassen. Båtplasseier sparer vedlikeholdsavgift, nattevakter og dugnad i utleieperioden. Båtplass som er meldt styret for salg, og det ikke er kjøper, kan fremleies ut over 4 år (i dette tilfellet skal leieinntektene komme eier til gode).

Eier forplikter seg til at leier blir gjort kjent med og overholder vedtekter og ordensregler. Søknad skrives på eget skjema. Utlån av båtplass kan tillates inntil 3 uker pr. sesong uten at det anses som fremleie. Havnekomitéen skal ha beskjed om utlån.

Styret skal administrere fremleie/utleie av båtplasser. Båtplasser som ikke nyttes til egen båt disponeres av styret som fremleier med fortrinnsrett for medlemmer på venteliste og bosatt i Porsgrunn kommune. Eier plikter å informere styret om udisponerte båtplasser.

Pris for utleie er anbefalt leiepris (10 % av innskudd) + vedlikeholdsavgift.

Utleieperiode er 1.4 – 1.11. Utleie i del av utleieperioden regnes som hel periode (år).

Fremleier gis ingen fortrinnsrett til vinterlagring.

 

§13.        AVHENDING AV BÅTPLASS

Medlemmer som ønsker å avhende sin båtplass skal henvende seg til styret. Båtplassen skal over­dras til den som har lengst ansiennitet på ventelisten. Innskuddsbeløpet betales til foreningen som formidler beløpet til selger. Dersom det ikke er venteliste på båtplass har foreningen fortrinnsrett til kjøp av båtplassen.

Styret har fullmakt til å selge båtplassen til innbyggere i nabokommunene. Kjøpere som er bosatt fast i Porsgrunn skal likevel prioriteres fremfor kjøpere i nabokommunene. Alle kjøpere av båtplass blir medlemmer i foreningen på vanlige vilkår.

Hvis foreningen ikke vil benytte sin forkjøpsrett må medlemmet selv besørge plassen solgt til en annen som kvalifiserer til medlemskap.